Η  εταιρία Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε. εφαρμόζει Μελέτη H.A.C.C.P σύμφωνα με:

Τον Καν. 852/2004/ΕΚ, τον Καν. 853/2004/ΕΚ, την Λευκή Βίβλο των Τροφίμων της Ε.Ε και τον Οδηγό Υγιεινής Νο 15 του ΕΦΕΤ  για τις επιχειρήσεις παραγωγής και διάθεσης προϊόντων που διατηρούνται με βάση τη θερμική επεξεργασία τους.

Εφαρμόζοντας ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων (Σ.Δ.Α.Τ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων EN ISO 22200:2018 και IFS Food (τρέχουσα έκδοση), διασφαλίζει την ελαχιστοποίηση των τυχαίων κινδύνων για την Υγιεινή και Ασφάλεια των Καταναλωτών των προϊόντων ή εμπορευμάτων που τυποποιούνται, συσκευάζονται, αποθηκεύονται και διατίθενται από την εταιρεία.

Η εταιρεία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα που απαιτούνται και παρακολουθεί τους σημαντικότερους δυνητικούς κινδύνους, διασφαλίζοντας έτσι τη δημόσια υγεία και ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις.

Η Διοίκηση της Π.ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.:

 • Δεσμεύεται για την παροχή των ανθρώπινων και υλικών πόρων που απαιτούνται για να διασφαλίσει την επιτυχή εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης της Ασφάλειας των Τροφίμων και αναθέτει στην Επιτροπή HACCP της εταιρείας την εκπόνηση της μελέτης HACCP και την επίβλεψη της εφαρμογής της, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των καταναλωτών με αποτελεσματικότητα. Η ομάδα της μελέτης HACCP, μπορεί να πλαισιώνεται (όποτε απαιτείται) από εξωτερικούς τεχνικούς εμπειρογνώμονες ή συμβούλους και πραγματοποιεί ανασκόπηση της εφαρμογής της μελέτης τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
 • Δεσμεύεται να εφαρμόσει εταιρική πολιτική που θα περιλαμβάνει:
  – Την Εστίαση στις απαιτήσεις  των πελατών.
  – Την Ηθική και ευθύνη του προσωπικού.
  – Τις απαιτήσεις για τα προϊόντα (ασφάλεια τροφίμων, ποιότητα , νομιμότητα, τήρηση προδιαγραφών).
  – Την υποστήριξη  από μετρήσιμους στόχους.
  – Τη δέσμευση στη διαρκή βελτίωση του συστήματος.
  – Την Περιβαλλοντική ευθύνη και την Πολιτική  χρήσης και εμπορίας τροφίμων και υλικών που δεν περιέχουν  Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς.                             

Η εφαρμογή της μελέτης  είναι ευθύνη όλου του προσωπικού της εταιρείας με την διαρκή επίβλεψη της Επιτροπής εκπόνησης της μελέτης και του Υπευθύνου Σ.Δ.Α.Τ.

Φεβρουάριος 2021

_____________________

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ